logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-29/17

Dostawa diagnostycznej stacji radiologicznej, diatermii, videobronchoskopów, zestawu do cyfrowego drenażu i urządzenia do monitorowania funkcji życiowych

Data publikacji: 2017-05-22
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-27/17

Udzielenie i obsługa kredytu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
4. Zał. nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. Zał. nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Zmiana treści SIWZ z dnia 4.05.2017
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
8. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
10. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
11. Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania Statutu, Statut Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 r.
12. Uchwały Rady Społecznej w sprawie sprawozdań finansowych
13. Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014.
14. Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2015.
15. Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2016.
16. Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian, Rachunek przepływów pieniężnych, Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu – 2014 rok.
17. Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian, Rachunek przepływów pieniężnych, Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu – 2015 rok.
18. Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian, Rachunek przepływów pieniężnych, Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu – 2016 rok.
19. Bilans, Rachunek zysków i strat- na dzień 31.03.2017 rok.
20. Opinia Biegłego Rewidenta dla Rady Miasta Olsztyna za 2014 rok.
21. Opinia Biegłego Rewidenta dla Rady Miasta Olsztyna za 2015 rok.
22. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44, za rok 2016
23. Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 10.05.2017
24. Zmiana treści SIWZz dnia 17.05.2017 r.- zmiana terminu składania ofert
25. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.05.2017 r.
26. Informacja z otwarcia ofert
27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2017-04-27
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-14/17

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury pomiarowej i nadzorem informatycznym oraz dostawa zestawów dermatologicznych wraz z dzierżawą mikroskopu fluorescencyjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - plan laboratorium(dotyczy części od 1 do 7)
4. Zał. nr 2 - wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem(dotyczy części nr 1)
5. Zał. nr 3 - wykaz aparatury będącej własnością lub dzierżawionej przez Miejski Szpital Zespolony
6. Zał. nr 4 - lista stanowisk LSI(dotyczy części od 1 do 6)
7. Zał. nr 5 - Wymagania techniczne wyposażenia LSI(dotyczy części od 1 do 6)
8. Zał. nr 6a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 1
9. Zał. nr 6b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 1
10. Zał. nr 6c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 1
11. Zał. nr 7a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 2
12. Zał. nr 7b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 2
13. Zał. nr 7c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 2
14. Zał. nr 8a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 3
15. Zał. nr 8b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 3
16. Zał. nr 8c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 3
17. Zał. nr 9a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 4
18. Zał. nr 9b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 4
19. Zał. nr 9c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 4
20. Zał. nr 10a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 5
21. Zał. nr 10b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 5
22. Zał. nr 10c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 5
23. Zał. nr 11a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 6
24. Zał. nr 11b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 6
25. Zał. nr 11c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 6
26. Zał. nr 12a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 7
27. Zał. nr 12b - formularz cenowy wykonawcy dla części nr 7
28. Zał. nr 12c - formularz parametrów wymaganych dla części nr 7
29. Zał. nr 13a - formularz ofertowy wykonawcy dla części nr 8
30. Zał. nr 13b - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8
31. Zał. nr 13c - formularz cenowy dla części nr 8
32. Zał. nr 13d - formularz parametrów wymaganych dla części nr 8
33. Zał. nr 14a - projekt umowy dostawy(dotyczy części od 1 do 6)
34. Zał. nr 14b - projekt umowy dzierżawy(dotyczy części od 1 do 6)
35. Zał. nr 15 - projekt umowy(dotyczy części nr 7)
36. Zał. nr 16a - projekt umowy dostawy(dotyczy części nr 8)
37. Zał. nr 16b - projekt umowy dzierżawy(dotyczy części nr 8)
38. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
39. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia do pobrania w ESPD, w formacie xml
40. Zmiana treści SIWZ z dnia 6.04.2017
41. Lista stanowisk LSI(dotyczy części od 1 do 6) po modyfikacji z dnia 6.04.2017
42. Wymagania techniczne wyposażenia LSI(dotyczy części od 1 do 6) po modyfikacji z dnia 6.04.2017
43. Formularz cenowy wykonawcy dla części nr 1 po modyfikacji z dnia 6.04.2017
44. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.04.2017
45. Zmiana treści SIWZ z dnia 14.04.2017
46. Formularz cenowy dla części nr 8 po modyfikacji z dnia 14.04.2017 r.
47. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 19.04.2017
48. Informacja z otwarcia ofert
49. Sprostowana informacja z otwarcia ofert
50. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2017-03-21
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2017 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS