logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-51/17

Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 -wzór formularza ofertowego
4. Zał. nr 2 - projekt umowy
5. Zał. nr 3 -wzór oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
7. Zał. nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Zał. nr 6 - wzór wykazu wykonanych robót
9. Zał. nr 7 - wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
10. Zał. nr 8 - wzór zobowiązania innego podmiotu- do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty
11. Zał. nr 9 -pozwolenie na budowę
12. Zał. nr 10 - projekt, przedmiary i specyfikacje techniczne -branża budowlana- cz.1
13. Zał. nr 10 - projekt, przedmiary i specyfikacje techniczne -branża budowlana- cz.2
14. Zał. nr 10 - projekt, przedmiary i specyfikacje techniczne -branża budowlana- cz.3
15. Zał. nr 11 - projekt, przedmiary i specyfikacje techniczne -branża sanitarna
16. Zał. nr 12- projekt, przedmiary i specyfikacje techniczne - branża elektryczna
17. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.11.2017 r.
18. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.11.2017 r.
19. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 29.11.2017 r.
20. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 z dnia 29.11.2017 r.
21. Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.11.2017 r.
22. Zał. nr 1 - stolarka okien
23. Zał. nr 2 - stolarka drzwi
24. Zał. nr 3 -instalacja wentylacji mechanicznej
25. Informacja z otwarcia ofert
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2017-11-08
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS