logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Inwestycje dofinansowane

Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego

stopka.jpg

W ramach Osi Priorytetowej 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" 
Działanie 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia" 
Poddziałania 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Całkowita wartość projektu: 5 253 386,34 zł 
Wysokość dofinansowania: 4 465 378,39 zł 

Procent dofinansowania: 85,00% 

Opis projektu: 

Zakres projektu obejmuje: budowę budynku dwukondygnacyjnego przy łączniku między Budynkiem Głównym Szpitala (A) a budynkiem Chirurgii Szczękowej (C). Na pierwszym piętrze kondygnacji planuje się blok operacyjny wykorzystywany na cele oddziału urologii oraz kardiologii zabiegowej. 
W ramach bloku przewiduje się m.in. następujące pomieszczenia: pomieszczenia przygotowania pacjenta, sala operacyjna, sterownia, pomieszczenia przygotowania personelu, brudownik, magazyn sprzętu i aparatury, pomieszczenia sanitarno - higieniczne. Przewiduje się przebudowę rejestracji, poczekalni i pomieszczeń dla personelu medycznego. Blok wyposażony będzie w niezbędny sprzęt m.in. stół operacyjny, lampę operacyjną, ssak elektryczny, defibrylator, wózek do przewożenia pacjentów, szafkę i wózek anestezjologiczny, wózki na odpady i brudną bieliznę, stojak do płynów infuzyjnych, regały, szafka do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz inne niezbędne wyposażenie (m.in.półki,regały, taborety). 
Na drugim piętrze założono rozbudowę Kliniki Urologii m.in. o nowe pomieszczenia zabiegowe, gabinety diagnostyki obrazowej, gabinety personelu medycznego, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pomieszczenia porządkowe i sale chorych z łazienkami. W efekcie końcowym w Klinice Urologii będzie 9 sal chorych z 28 łóżkami. Sale wyposażone będą w łóżka z materacami, panele przyłóżkowe i szafki. 
Obiekt będzie przykryty dachem dwuspadowym, wzniesionym na filarach umożliwiającym komunikację pod budynkiem. Budynek wykonany w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych ocieplanych styropianem. 
Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, instalacji co, wentylacji mechanicznej i instalacji odgromowej. 

Projekt zgodny jest założeniami osi 9 RPO WiM 2014-2020 i dział. 9.1.1w zakresie podniesienia jakości i skuteczności usług zdrowotnych. Wskutek realizacji projektu zmniejszy się nierówność w zakresie dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych oferowanych w regionie. 

Projekt „Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego” jako główny cel zakłada podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych w priorytetowych dla regionu warmińsko-mazurskiego zakresach dotyczących chorób kardiologicznych i urologicznych.  

Ułatwienie pacjentom dostępu do usług medycznych oraz wdrożenie aplikacji ułatwiających ich leczenie w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

 logo_UE.jpg

W ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” 
Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Wartość Projektu: 583.135,96 zł 
Wydatki kwalifikowane: 583.135,96 zł 
Środki europejskie (EFRR): 495.665,56 zł 
Wkład własny: 87.470,40 zł

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w nowoczesna infrastrukturę informatyczna, która umożliwi świadczenie nowych e-usług oraz usprawni organizacje wewn. Szpitala zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych pacjentów i oszczędność pracy personelu poprzez budowę systemu autentyfikacji użytkowników.

Infrastrukturę projektu stanowić będą m.in.:

1. Moduł Identyfikacji użytkowników, wymagający zakupu i wdrożenia 500 kart inteligentnych w standardzie sieciowym i modułem zbliżeniowym; czytników wraz z zespolonymi klawiaturami dla 300 stanowisk; systemu zarządzania kartami inteligentnymi (kontrolera) - 1 szt.; drukarki do personalizacji kart inteligentnych (1 szt.) z programatorem dla modułu chipowego, laminatorem do drukarki i niezbędnymi akcesoriami do drukowania i laminowania oraz panelem drukującym.
2. Moduł Wizualizacja Szpitala, zawierającego dokumentacje fotograficzna w formie widoków wirtualnych, które będą powiązane z danymi geolokalizacyjnymi w sposób umożliwiający ich prezentacje na mapach i planach, co ma szczególne znaczenie ze względu na fakt posiadania kilku lokalizacji na terenie miasta Olsztyn (budynek główny Szpitala, budynek ginekologiczno-położniczy oraz budynek chirurgii szczękowej przy ul. Niepodległości oraz budynek szpitalny z oddziałami:
dermatologii, okulistyki i reumatologii na ul. Wojska Polskiego.
3. Moduł Medyczny System Komunikacji, który tworzyć będą:
-jednostka centralna - komputer medyczny dedykowany na sale operacyjne wraz z systemem izolacji i zabezpieczenia pacjenta
oraz nagrywarka DVD
-monitor dotykowy o przekątnej min. 15"
-mobilna podstawa jezdna
-konwerter sygnałów video wraz z przekaźnikiem
-przełącznik sygnałów DVI
-przełącznik sygnałów S-Video
-switch 8/8
-zestaw słuchawkowy i mikrofonowy
-kamera video HD mocowana na wysięgniku
-poglądowy monitor z ekranem min. 22" do poglądu transmitowanego obrazu dedykowane na każdą salę operacyjne w sumie 4 szt.+1 szt. na główna sale operacyjna z monitorem min. 26"
-komputery do prezentacji przebiegu zabiegu na oddziałach klinicznych - 6 szt.
-główny zarządzany przełącznik sieciowy - szybki przełącznik szkieletowy pracujący w 3-ciej warstwie który łączy w sobie funkcjonalność szybkiego przełącznika i rutowałby ruch miedzy sieciami z narzędziami administracyjnymi
-switch (przełącznik) sieciowy 48 portowy do szybkiej transmisji 1GB z portem światłowodowym wraz z patchpanelem – w sumie 11 szt.
-oprogramowanie do zarzadzania ruchem sieciowym, a w szczególności transmisji video.

Wdrożenie modułu wymaga także przeprowadzenia prac wykonawczych (instalacyjnych).
W ramach projektu przewidziano także działania promocyjne projektu, audyt oraz przygotowanie studium wykonalności.
 

 

unia_logo2.jpg 

Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

 

 

 

 

 

W ramach Osi priorytetowej 7 -"Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" 

Działanie 7.2. "Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych"
Poddziałanie 7.2.1. "Usługi i aplikacje dla obywateli" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 269 208,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 3 269 208,20 zł
Środki europejskie EFRR: 2 763 385,18 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Projekt "Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie" (Nr UDA-RPWM.07.02.01-28-018/10-00) przewiduje m.in. takie działania, jak:
1. Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem bazodanowym i systemowym oraz pozostałego sprzętu komputerowego pod e-Platformę;
2. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu do ucyfrowienia radiologii wraz z oprogramowaniem PACS-WEB;
3. Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania RIS;
4. Dostarczenie licencji e-Platformy: ePortali wraz z zasilającym je systemem HIS;
5. Wdrożenie: Instalacja, konfiguracja i konsultacje dla użytkowników e-Platformy: Portali wraz z zasilającym je systemem HIS;
6. Wykonanie integracji rozwiązania RIS/PACS-WEB z systemem HIS;
7. Modernizacja strony internetowe szpitala w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
przy Al. Wojska Polskiego 30

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość projektu: 13.921.900 zł

Dotacja NFOŚiGW: 978.000 zł

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego

W ramach Osi priorytetowej 3-"Infrastruktura społeczna"

Działania 3.2-"Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej"
Poddziałania 3.2.1-"Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wartość projektu: 22 861 663,09 zł
Wydatki kwalifikowane: 20 475 062,41 zł
Środki europejskie EFRR: 14 398 063,86 zł (70,32% wydatków kwalifikowanych)
 
Projekt "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego" (Nr UDA-RPWM.03.02.01-28-004/09-00) polega na unowocześnieniu i modernizacji bazy MSZ. Oddziały zabiegowe i zachowawcze dzięki realizacji projektu uzyskają nowoczesną bazę lokalową i sprzętową. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddziałów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbędnego sprzętu medycznego) i wpłynie na zwiększenie dostępności usług medycznych w skali regionu.
 
Projekt obejmuje następujące prace:

  • ocieplenie istniejącego 3 kondygnacyjnego Budynku C. Ocieplenie Będzie zgodne z parametrami określonymi na podstawie audytu energetycznego. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne, dach, stropodachy oraz stropy nad nieogrzewanymi piwnicami.
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną w istniejącym Budynku C - okna z PCV z podwójną szybą energooszczędną, stolarka drzwiowa aluminiowa.
  • przebudowa istniejącego budynku C - przebudowa jednostek funkcjonalnych bez ingerencji w bryłę budynku. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 1 204,47 m2.
  • przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 30. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 4 228,79 m2.
  •  wyposażenie przebudowywanych budynków odpowiednio do zakładanej funkcjonalności. Zakupiony sprzęt specjalistyczny (260 sztuki + 37 sztuk zakupionych ze środków własnych MSZ) jest niezbędny do realizacji świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami i na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo.
  • wykonanie całej niezbędnej infrastruktury - sieci wod. - kan. deszczowej, systemu odwodnienia, sieci c.o., sieci elektrycznej, sieci gazowej, instalacji tlenowej.
  • budowa obiektu segregacji odpadów. Nie jest on połączony z żadnym innym budynkiem szpitalnym.

Rozwiązania techniczne zastosowane przy realizacji, wykorzystują najnowszą wiedzę techniczną oraz wynikającą z najlepszych dostępnych technik. Zastosowane rozwiązania mają na celu dostosowanie szpitala i oddziałów szpitalnych do wymogów Roz. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213 poz. 1567 i 1568 z póz. zm.) oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wybrany wariant realizacji projektu jest najbardziej optymalny pod względem osiągnięcia jednostkowego wskaźnika korzyści ekonomicznych.


Produkty projektu:
- pow. przebudowanych instytucji ochrony zdrowia - 5 433,26 m2,
- l. sprzętu zakupionego - 260 szt.,
- l. przebudowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt.,
- l. doposażonych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt.,
- l. zmodernizowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt.
 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddziałów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbędnego sprzętu medycznego) i wpłynie na zwiększenie dostępności usług medycznych w skali regionu.
Celem głównym projektu "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasięgu regionalnym, z budowa pawilonu i bloku operacyjnego" wpisującym się w cele osi priorytetowej 3 RPO WiM na lata 2007- 2013, działania 3.2.1 jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie warmińsko - mazurskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych, zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.
Działania związane z przebudową budynku C oraz modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 30 są kontynuacją działań modernizacyjnych, które od kilku lat prowadzi Szpital, celem unowocześnienia oraz dopasowania swojej oferty do wymogów regionalnego rynku.

Zobacz >>> Film podsumowujący projekt "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego" <<< 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS