logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Pobyt w Szpitalu

Zalecenia ogólnoporządkowe

Pacjent przebywający na leczeniu na obowiązek:
1) Przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji.
2) Współdziałać z personelem Szpitala w realizacji celu hospitalizacji.
3) Przestrzegać zakazu dotyczącego palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających oraz uprawiania gier hazardowych na terenie Szpitala.
4) Przebywać na oddziale w określonych porach dnia, a szczególnie w porach obchodów, nie wychodzić poza teren Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych.
5) Szanować własność szpitalną oraz utrzymać czystość osobistą i najbliższego otoczenia.
6) Po przyjęciu do szpitala powiadamiać lekarza o posiadanych przez siebie lekach, ewentualne ich stosowanie powinno być bezwzględnie ustalone z lekarzem prowadzącym.
7) Nie poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego.
8) Nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
9) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pacjenci przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:
- bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną. Szczegółowe informacje u pielęgniarki oddziału,
- obrzędów religijnych odbywających się w Kaplicy Szpitala według ustalonych godzin,
- biblioteki szpitalnej, która znajduje się w budynku głównym Szpitala i czynna jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, 
- bufetu gastronomicznego znajdującego się w budynku głównym Szpitala codziennie w wyznaczonych godzinach,
- automatów telefonicznych znajdujących się na terenie Szpitala,
- skrzynki pocztowej znajdującej się w holu budynku głównego,
- internetu, który znajduje się w Bibliotece szpitalnej, dostępnego od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach,
- korzystanie z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, ładowarka, laptop jest bezpłatne,
- sklepu medycznego znajdującego się w holu budynku głównego,
- automatów z gorącymi napojami  (w poradni ul. Mariańska, ul. Niepodległości, hol główny, parter),
- przy ul. Niepodległości 44 – hol główny szpitala (automat ze świeżymi przekąskami i kanapkami z terminem ważności do 24h), korytarz chir. klatki piersiowej i chir. ogólnej, oraz I piętro: pion ginekologiczno-położniczy  i korytarz bloku operacyjnego (automaty z przekąskami i gorącymi/zimnymi napojami).

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Szpital.

Ramowy rozkład dnia w oddziale

Lp.

Godzina

Czynności w Oddziale

1.

6.00 – 8.00

Pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów. Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych.

Wykonywanie niektórych badań diagnostycznych.

Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej.

Sprzątanie.

2.

8.00-9.00

Śniadanie

3.

8.00-10.00

Obchody lekarskie, wszyscy pacjenci znajdują się w łóżkach.

4.

10.00-13.00

Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych.

Konsultacje lekarskie.

Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału

5.

12.00-14.00

Obiad

6.

14.00-17.00

Wypoczynek pacjentów. Organizacja czasu wolnego pacjentom.

7.

16.00-19.00

Mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów.

Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych.

Konsultacje lekarskie.

Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału.

Obchody wieczorne lekarzy dyżurnych.

8.

17.00-18.00

Kolacja

9.

18.00-21.00

Wykonywanie zleceń lekarskich.

Toalety wieczorne pacjentów.

Porządkowanie pomieszczeń.

10.

22.00-6.00

Cisza nocna

Udzielanie informacji o stanie zdrowia

  1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie Koordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze zabezpieczający pracę w godzinach ustalonych przez Koordynatorów i podanych do ogólnej wiadomości.
  2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
  3. Informacji o stanie zdrowia nie udziela się przez telefon. 
  4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej. 
  5. Lekarz prowadzący lub lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w sytuacji nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia niezwłocznie zawiadamia członka rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Odwiedziny

1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie, bez ograniczeń:
     * wyjątek stanowi Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza zabezpieczającego pracę oddziału lub pielęgniarki oddziału.
2. Odwiedziny pacjentów winny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
3.W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone przez ordynatora/koordynatora oddziału:
   *ograniczenie odwiedzin dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora szpitala.
4. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby, w tym dzieci powyżej 10 roku życia.
5. Odwiedzający jest zobowiązany zachować ciszę i spokój w Szpitalu.
6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
1) manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
2) wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych,
3) dostarczania artykułów żywnościowych, które zostały zabronione przez lekarza,
4) odwiedzin w stanie nietrzeźwym,
5) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w Szpitalu jest zbędne,
6) wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierząt do budynków Szpitala i Poradni,
7) siadania na łóżkach szpitalnych.
7. Nie wolno oddalać się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.
8. Osoba odwiedzająca ma obowiązek:
1)    włożyć okrycie ochronne, jeśli zaistnieją takie wskazania,
2)    podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Szpitala w trakcie odwiedzin.
9. Osoby odwiedzające nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wydaleniu poza obręb Szpitala i ponoszą odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

Cennik usług medycznych innych niż finansowane ze środków publicznych 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS