logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Jesteś tutaj / Strona Główna / Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Każdemu pacjentowi Szpitala przysługuje prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
 • natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Pacjent ma prawo także żądać, aby lekarz nie udzielił mu tej informacji,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń przez lekarza lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności,
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy tego kontaktu. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala,
 • dochodzenia swoich praw, skarg i zażaleń w stosunku do pracowników Szpitala.

/wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego MSZ w Olsztynie/
Olsztyn, dnia 12.12.2013 r.  

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faxem a także ustnie do protokołu.

*Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy MSZ – Sekretariat Szpitala, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00 tel. 89/ 532 62 84,
 e-mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl
*Sekcja Skarg i Wniosków przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale NFZ, ul. Żołnierska 16, 10561 Olsztyn, tel.89/ 539 97 93,
89/ 678 74 14, fax. 89/ 533 91 74, infolinia 194 88, e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl
*Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22/ 532 82 50, fax. 22/ 532 82 30,
 bezpłatna infolinia: 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można składać:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki,
Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 7/9, p. 122


© 2012 - 2017 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS