Miejski Szpital Zespolony

  • Kontrast
  • Układ
  • Czcionka
 • Start
 • Informacja publiczna(aktywna)

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011121198) można zlożyć:

1. Listownie/ osobiście w Sekretariacie Dyrekcji; adres: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn

2. Mailowo na adres:

3. Za pomocą Elektronicznej Skrytki Podawczej:  /SzpitalOlsztyn

 

Klauzula Informacyjna – informacja publiczna

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"), informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
  ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
  ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, e-mail: ;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej.
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W takim przypadku ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
  w pkt. 3), w tym również obowiązków archiwizacyjnych w przypadkach, w których wymagają tego przepisy.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.